O nás

Nadácia Solidárny Mikuláš (ďalej len nadácia) vznikla 2.2.2009 zápisom do registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR.

Účel nadácie

Verejnoprospešným účelom nadácie je:

 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti;
 • ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia, najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva;
 • ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a mládeže;
 • rozvoj vedy a umenia, najmä podpora individuálne určeného programu;
 • rozvoj a podpora vzdelania,
 • rozvoj a podpora telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä pre tie, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou;
 • rozvoj a podpora občianskych iniciatív zameraných na princípy solidarity,
 • podpora mediálnych aktivít prezentujúcich rozvoj princípov solidarity,
 • podpora kresťanských hodnôt solidarity,
 • vyhlasovanie „ceny solidarity“,
 • vyhľadávanie a spájanie úsilia osôb a inštitúcií na vytváranie zdrojov na realizáciu projektu „Solidárny Mikuláš“ a projekt „Sociálny Mikuláš“,
 • podpora a rozvoj spolupráce mesta Liptovský Mikuláš s partnermi, zainteresovanými na princípoch solidarity;
 • podpora vydavateľskej, publikačnej a mediálnej činnosti aj za účelom rozvoja duchovných hodnôt človeka;
 • podpora činností detí, mládeže a občanov zdravotne a telesne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej, spoločenskej a finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia;
 • podpora charitatívnej činnosti a iných humanitných cieľov,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • spolupráca so zahraničnými partnermi s rovnakým účelom činnosti,
 • podpora telovýchovnej činnosti a športu vrátane podpory a finančnej výpomoci talentovaných a nadaných športovcov,
 • podpora pri organizovaní a propagácii športových a telovýchovných podujatí a súťaží.

Novinky

Darujte nám 2%

Milí priatelia, pokiaľ je vám náplň činnosti našej nadácie blízka a sympatizujete s našimi aktivitami, o ktorých sa najviac dočítate na tejto stránke, budeme vďační, ak nám pošlete 2% svojich daní.

viac informácií
Nadácia Solidárny Mikuláš
Borbisova 654/37
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
T: +421 (0) 552 17 09
M: +421 (0) 903 553 460
info@solidarnymikulas.sk
www.solidarnymikulas.sk
Nadácia Solidárny Mikuláš
© 2013, created by creative solution